Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MIMILOVE S.R.O
WWW.MIMILOVE.CZ 

 

I. Obecná ustanovení
II. Vymezení pojmů
III. Typ a rozsah elektronických služeb
IV. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
V. Podmínky kupních smluv
VI. Způsoby platby
VII. Způsoby doručení, náklady na doručení, načasování
VIII. Podmínky smluv o poskytování elektronických služeb
IX. Reklamační řád
X. Odstoupení od smlouvy
XI. Práva z vadného plnění
XII. Ochrana osobních údajů
XIII. Závěrečná ustanovení

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky MIMILOVE s.r.o. se sídlem Šunychelská 286, 735 81 Bohumín, IČO: 09680276, DIČ: CZ09680276, upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího: 
http://www.mimilove.cz/

2. Veškeré obchodní názvy, názvy produktů, názvy společností a loga používané na webové stránce v http://www.mimilove.cz jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků a jsou použity pouze pro identifikační účely. Mohou být registrován jako obchodní známky. Všechny materiály, popisy a obrázky uvedené na webových stránkách http://www.mimilove.cz jsou použity pro informační účely.

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

II. Vymezení pojmů

Pracovní den - jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou svátků.

Registrační formulář - formulář k dispozici na webových stránkách http://www.mimilove.cz umožňuje vytvářet účty.

Objednávka- formulář k dispozici na internetových stránkách http://www.mimilove.cz umožňuje podávání objednávek.

Spotřebitele - fyzická osoba, která vystupuje s podnikatelem žalobou přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činnost.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Účet - označené individuálním jménem (login) a heslo, sbírka zdrojů v systému ICT poskytovatelem služeb, ve kterém jsou data sbírána příjemci včetně informací o komplexních zakázek

Obchodní podmínky- Tyto předpisy Obchodu

Dodavatel/Prodávající - Mimilove.cz pod názvem MIMILOVE s.r.o. se sídlem Šunychelská 286, 735 81 Bohumín, IČO: 09680276, DIČ: CZ09680276,

Zboží - je zboží koupené spotřebitelem.

Kupní smlouva - kupní smlouva zboží uzavřena mezi zákazníkem a prodávající

Příjemce služby - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům využívá elektronických služeb.

Objednávka - nabídka Zákazníka z toho, že smlouva o prodeji zboží s prodávajícím.

Zpravodaj - elektronická služba umožňuje zákazníkům přihlásit a získat na specifikované e-mailového klienta bezplatných informací od dodavatele služby týkající se zboží dostupných v obchodě.

 

III. Typ a rozsah elektronických služeb

1. Poskytovatel služeb umožnuje, prostřednictvím internetového obchodu účetnictví e-služeb, jako:

a. závěr kupní smluv,

b. vedení účtu v obchodě,

c. použiti zpravodajů

2. Poskytování elektronických služeb pro zákazníky v obchodě se provádí  obchodní podmínkami

3. Poskytovatel služeb má právo zveřejnit na webových stránkách reklamní obsah. Obsah bude tvořit nedílnou součást Obchodu a představil použité materiály.

 

IV. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

1. Poskytování elektronických služeb je uvedeno v kapitole III bodě. 1 nařízení službou je bez poplatku.

2. Doba, po kterou je uzavřena smlouva:

a. smlouva o poskytování elektronických služeb zahrnující průběh Obchodu účtu se uzavírá na dobu neurčitou.

b. smlouva o poskytování elektronických služeb, které umožňují doručení objednávky v obchodě se uzavírá na dobu určitou a zaniká podání pokynu nebo ukončení jeho umístění Zákazníkem.

c. smlouva o poskytování elektronických služeb zahrnující použití zpravodaji se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Technické požadavky nezbytné pro práci s ICT systému používaného poskytovatelem služeb:

a. počítač s přístupem na internet.

b. přístup k e-mailu,

c. webový prohlížeč

d. zařazení v cookies webového prohlížeče a Javascript.

4. Zákazník je povinen používat obchod způsobem, který je v souladu s právem a morálkou, zatímco dodržování osobních práv a práv ochrany osobních údajů třetích stran.

5. Zákazník je povinen podat osobní údaje v souladu s fakty.

6. Zákazník prostory nedoručení nelegálního obsahu.

 

V. Podmínky kupních smluv

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu http://www.mimilove.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

3. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

4. Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Kupující by si měl po dobu platnosti záruky potvrzující email uschovat (nemazat), neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

7. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

8. Cena produktu je uvedeno na webových stránkách obchodu je uveden v českých korunách (Kč) a obsahuje všechny komponenty, včetně DPH, cel a jakýchkoliv jiných přísad. V ceně nejsou zahrnuty náklady na doručení.

9. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

11. Každá Kupní smlouva bude potvrzena o doklad  nákupu (stvrzenky nebo faktury), které bude připojeno k obalu.

12. Objednávky mohou být umístěny:

a. prostřednictvím webových stránek pomocí objednávkového formuláře (obchod http://www.mimilove.cz ) - 24 hodin denně po celý rok.

b. e-mailem na adresu: kontakt@mimilove.cz

c. na telefonním čísle: +420 777 092 509 ( Mimilove.cz )

 

VI. Způsoby platby

1. Prodávající poskytuje následující způsoby platby:

a. tradiční platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího:
(CZK) Čislo účtu: Raiffeisen Bank 2875190010 Kód banky: 5500 / MIMILOVE s.r.o. 
Šunychelská 286, 735 81 Bohumín
EU: IBAN: CZ92 5500 0000 0028 7519 0010 (CZK)

(EURO) Čislo účtu: Raiffeisen Bank
EU: IBAN: CZ92 5500 0000 0028 7519 0010 (EUR)

b. platba na dobírku (hotově při převzetí zboží)

c. platby prostřednictvím elektronických platebních služeb,

2. V případě transferových plateb, platby, které mají být provedeny na číslo bankovního účtu:

(CZK) Čislo účtu: Raiffeisen Bank 2875190010 Kód banky: 5500 / MIMILOVE s.r.o. Šunychelská 286, 735 81 Bohumín
EU: IBAN: CZ92 5500 0000 0028 7519 0010 (CZK)

(EURO) Čislo účtu: Raiffeisen Bank
EU: IBAN: CZ92 5500 0000 0028 7519 0010 (EUR)

Při převodu zadejte jako Variabilni symbol Číslo Vaší objednávky.

3. V případě platby na dobírku zásilce je odeslán po ověření správnosti údajů adresy.

4. V případě platby pomocí elektronických platebních služeb. Zákazník zaplatí před vaší objednávky. Elektronické platební služby vám umožní provádět platby pomocí kreditní karty nebo rychlý přenos z vybraných bance. Zboží bude zaslána když bude zaplaceno.

5. Zákazník je povinen provést platbu v rámci kupní smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. Nezaplacení v přiměřené lhůtě znamená zrušení objednávek.

 

VII. Způsoby doručení, náklady na doručení, načasování

1. Náklady na dodávku jsou stanoveny v průběhu objednávkového procesu a jsou závislé na výběru způsobu platby a způsob dodání nakoupeného zboží

2. Nakoupené zboží jsou dodávány prostřednictvím kurýrní služby.

3. Na terminu dodání výrobku se skládá z doby dokončení zboží a dodání Zboží lhůtě dopravcem:

a. doba kompletováni zboží je 1 den.

b. dodávka produktu dopravcem je v termínu který deklaroval, tzn. Od 2 do 14 pracovních dnů (dodávka probíhá pouze v pracovní dny s výjimkou sobot, nedělí a svátků).

 

VIII. Podmínky smluv o poskytování elektronických služeb

1. Odstoupení od smlouvy o poskytování elektronických služeb:

a. odstoupení od smlouvy může uzavřít smlouvu o poskytování elektronických služeb kontinuální a neurčité (např. Vedení účtů).

b. zákazník může Odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností a bez uvedením důvodů zasláním příslušné prohlášení e-mailem na adresu: reklamace@mimilove.cz

c. poskytovatel služby může Odstoupit od smlouvy o poskytování elektronických služeb kontinuální a neurčitý, pokud zákazník poruší nařízení, zejména při zajišťování nelegálního obsahu po neúspěšném dřívější výzvy k ukončení porušování jmenování datum splatnosti. Dohoda v tomto případě vyprší po 7 dnech od podání oznámení o jeho ukončení (výpovědní lhůty).

d. ukončení vede k ukončení právního vztahu s účinností do budoucna.

2. Poskytovatel služeb a Zákazník může odstoupit od smlouvy o poskytování elektronických služeb kdykoliv na základě vzájemné dohody.

 

IX. Reklamační řád

1.  Máte možnost v souladu s §53 odst. 7 občanského zákoníku vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Způsob kompenzace si samozřejmě můžete zvolit, a to buď vrácení peněz - bankovní převod, poštovní poukázka nebo výměnu za jiné zboží. Rozhodnete-li se pro vrácení zboží v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

2. Doporučujeme, aby zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, bylo v původním obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o  koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

a. při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

3. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle předchozího od smluv

4. Oznámení o vady týkající se produktů a uplatňování příslušných žádosti lze provést prostřednictvím e- mailové adresy: reklamace@mimilove.cz nebo písemně na následující adresu: Šunychelská 286, 735 81 Bohumín

5. Ve výše uvedeném e-mailu musí být zprávy dána co nejvíce informací, a okolnosti vztahující se k tématu stížností, zejména povahu a datum nesrovnalostí a kontaktní informace. Vámi poskytnuté informace budou značně usnadnit a urychlit projednávání stížnosti ze strany prodávajícího.

6. Je-li nutné pro hodnocení fyzikálních vad výrobku, musí být doručena na adresu: Šunychelská 286, 735 81 Bohumín

7. Prodávající okamžitě řešit požadavky zákazníků, nejpozději však do 14 dnů. Odpověď na stížnosti je odeslán do určené na e-mailovou adresu zákazníka nebo jiným způsobem zajišťuje zákazník.

8. V případě zákazníka, který je spotřebitelem stížnost - stížnost nebyla vyřešena do 14 dnů, se rovná jeho projednání.

9. V důsledku toho oprávněné reklamace je zákazník, který je spotřebitel, prodávající musí nést náklady sběru, dodávky a výměnu výrobku bez vad.

10. Stížnosti související s poskytováním elektronických služeb poskytovatelem služeb:

a. stížnosti související s poskytováním elektronických služeb prostřednictvím obchodu, může být provedena prostřednictvím e-mailové adresy: reklamace@mimilove.cz

b. ve výše uvedené e- mailové adrese, uveďte co nejvíce informací a okolnosti vztahující se k tématu stížností, zejména povahu a datum nesrovnalostí a kontaktní informace. Vámi poskytnuté informace budou značně usnadnit a urychlit projednávání stížnosti na poskytovatele služeb.

c. projednání stížnosti poskytovatelem služby neprodleně, nejpozději do 14 dnů.

d. odpověď poskytovatele je odeslána na e-mailovou adresu uvedenou ve vaší žádosti klienta stížnosti nebo jiným způsobem stanoveným objednatelem.

 

X. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

a) Náklady spojené s přepravou zboží (poštovné) nebude vráceno v případě, pokud zákazník nevrátil celou část zboží z objednávky.

b) Obchod si vyhrazuje právo na odečtení částky poštovného ve výši nejlevnější varianty za poslání, kdy částka za nákup před vrácením je nad 2500.- Kč a přeprava je tímto způsobem zdarma.

2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);

b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

9. Prodávající poskytuje kupujícímu prodlouženou lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu nad rámec zákonné lhůty (bod 5.1.), a to v délce 1 roku (365 dní) od převzetí zboží.

10. Na zboží vrácené nad rámec zákonné lhůty (14 dní) si prodávající vyhrazuje podmínku, že toto zboží nesmí být použité, s prošlou exspirací, částečně či zcela spotřebované nebo poškozené nad rámec běžné kontroly zboží po jeho převzetí. Pro ostatní podmínky odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě platí body 1. až 8. těchto obchodních podmínek.

 

XI. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b. na odstranění vady opravou věci

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d. odstoupit od smlouvy.

3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vazbu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

6. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

To neplatí, když:

a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

d. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li, ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

 

XII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů v rozsahu zejména jméno, příjmení, telefon, emailová a poštovní adresa na dobu neurčitou, nebo do doby písemného vyjádření o jejich odstranění z naší databáze. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může sám své údaje (jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa) editovat ve svém online klientském účtu, případně po zaslání žádosti k jejich editaci z daného registračního emailu. Emailová adresa lze změnit pouze na písemné vyžádání odeslané právě z dané registrační emailové adresy (pro její ověření). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvy uzavřené obchodu uzavřeny v souladu s platnými zákony České republiky.

2. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

4. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

2.Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

3. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky.

4. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.

7. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 12.06.2019. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

 

Ochrana osobních údajů

I. Obecná ustanovení

1. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím Obchodu je MIMILOVE s.r.o. se sídlem Šunychelská 286, 735 81 Bohumín, IČO: 09680276, DIČ: CZ09680276email: kontakt@mimilove.cz

2. Příjemci osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 83849 upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy.

3. Správce je zvláštní opatrnosti chránit zájmy subjektu údajů, a zejména zajistí, aby údaje shromážděné podle něho jsou:

a. zpracovány v souladu se zákonem,

b. shromažďovány pro stanovené účely, legitimní účely a nesmějí být podrobeny dalšímu zpracování neslučitelné s těmito účely.

c. relevantní a přiměřená ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, a uloženy v podobě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

II. Účel a rozsah sběru dat

1. Zákazníků osobní údaje shromážděné správce, jsou využívány pro účely účetnictví, pro marketingové účely (např. Zpravodaj), obraťte se na Zákazníka a další aktivity spojené s prováděním dohody o prodeji.

2. Správce zpracovává tyto osobní údaje zákazníků:

a. Jméno a příjmení, název společnosti,

b. Adresa (ulice a číslo domu / bytu, poštovní směrovací číslo, město)

c. Telefonní číslo,

d. Daňové identifikační číslo,

e. E-mailová adresa.

3. Správce může zpracovávat tyto údaje charakterizující užívání zákazníkem služeb poskytovaných elektronicky (provozní data):

a. Identifikace znamená konec telekomunikační sítě nebo systém pro přenos dat, která byla použita klientem.

b. Informace o začátek, konec a rozsahu příslušného použití objednatelem služeb poskytovaných elektronickými prostředky.

c. Informace o uplatnění klientem těchto služeb poskytovaných elektronicky.

 

Download: 
FORMULÁŘ PRO REKLAMACI
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENI OD SMLOUVY

 

 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Číslo objednávky: ………………………………………….
Jméno a příjmení zákazníka: .…………………………………………………………………………………..
Tel: ………………………………………… E-mail: ...…………………………………………………………
Číslo účtu/kód banky: ...…………………………………………………………………………………………

PROSÍME O VYPLNĚNÍ TABULKY
Jako důvod reklamace, prosím, uveďte číslo 1 – 5 (viz .tabulka níže). Do požadované náhrady, prosím, uveďte a) nebo b) dle Požadovaného způsobu vyřízení reklamace.

Důvod reklamace

Název zboží

Počet Kusů

Způsob vyřízení

Důvod Reklamace:

1. Doručený nesprávný kus

2. Poškozený obal - uveďte druh poškození:

3. Nekompletní objednávka

4. Jiné:

5. Jiné:

 

  

 

 

 

 

 

 

Požadovaný způsob vyřízení reklamace:

A) Zaslání nového produktu

B) Vrácení peněz

Adresa pro doručení nového produktu (pokud se liší od původní objednávky):
Jméno a Příjmení: ................................………………………………………………………………………….
Adres: .............................……………………………………….………………………………………………..
Město: ………………………………………………                                  PSČ: ……………....…………...

Podpis zákazníka: …………………………………………….

Místo: …….……………………………………………                  Datum: …………………………………….....

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky: …………………………………...........................................................

Datum objednání: …………………………………............................................................

Datum obdržení: ……………………………………..........................................................

Jméno a příjmení zákazníka: ……………………………………………………………..........

Adresa zákazníka: …………………………………………………………….........................

Číslo účtu pro vrácení platby: ……………………………………………………………........

Komentář: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

....................................................................................................................................

Podpis zákazníka: …………………………………………

Dne: …………………..  v ………………………………………….

MIMILOVE s.r.o.

Šunychelská 286

735 81 Bohumín

e-mail: reklamace@mimilove.cz

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.